Shopping Cart

Nyereményjáték ÁSZF

„WatchGuru Nyerj HealthFitPro Smax Okosórát” Nyereményjáték Játékszabályzat

 

A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) vonatkozik a Smart Trend Kft. Smart Trend Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48. Adószám: 27115365-2-13  / Cégjegyzékszám: 13-09-202647) által szervezett, a www.uj.watchguru.hu weboldalon elérhető „Nyerj HealthFitPro Smax Okosórát” elnevezésű nyereményjátékra a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel:

 

A Játék szervezője és lebonyolítója a Smart Trend Kft. (továbbiakban:Szervező).

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele továbbiakban: Játékos).

 

A Játékban NEM vehetnek részt a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 1. pontja). 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Játékszabályzatban részletezett, nyereményjáték célú adatkezelési hozzájárulást a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

A Játékban való részvétel önkéntes és nem jár költséggel.

 

 1. A Játék leírása, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt akik kitöltik a kvízt és a valóságnak megfelelően regisztrálnak email címükkel és egyúttal hozzájárulást adnak ahhoz, illetve korábbi hozzájárulásukat megerősítik arra nézve, hogy a Szervező  elektronikus reklám- és marketing üzeneteket (ennek keretében pl. ajánlatokat, akciókat, cikkeket, szolgáltatásait népszerűsítő és egyéb reklám és marketingtartalmú üzeneteket) küldhessen a reklámüzenetek kapcsán és a WatchGuru.hu felületeken mutatott felhasználói viselkedéstől (pl. megtekintett termékek, e-mail megnyitás) függő tartalommal és gyakorisággal és

 • elfogadják az Általános Adatkezelési Nyilatkozatunkat,
 • továbbá megfelelnek a jelen Játékszabályzatban leírtaknak és nem kerülnek a Játékból kizárásra.

A Játék sorsolásán akkor vesz részt a Játékos, ha hitelesített email címmel vesz részt és személyes adatainak nyereményjáték célú kezeléséhez hozzájárul és hozzájárulását a sorsolásig folyamatosan fenntartja. A uj.watchguru.hu regisztrációs célú hozzájárulás visszavonása nem eredményezi a nyereményjátékból való kizárást. Az elektronikus reklám- és marketing üzenetekről való leiratkozás nem eredményezi a nyereményjátékból való kizárást. Egy Játékos egy e-mail címről (amennyiben egy e-mail fiókhoz több gmail cím tartozik, úgy egy e-mail fiókkal) legfeljebb egyszer regisztrálhat a Játékba, és vehet részt a Játékban.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket, továbbá a nem hitelesített e-mail címeket automatikusan kizárja a Játékból.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit a főnyeremény tekintetében.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2020. December 09-től 2021. január 31-ig tart. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjáték időtartamát meghosszabbítsa.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének első napjától (2020. december 09. 10:00) a Játék utolsó napjáig (2021. január 31. 23:59) lehetséges.

 

 1. Nyeremény: 1 db 35.000 Ft értékű HealthFitPro SMax okosóra

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményekre közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. átutalás jóváírásának banki sms díja) megfizetését.

 

 1. Sorsolás

Nyeremény sorsolása 2021. február 5. napján történik, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal WatchGuru tisztségviselője jelenlétében. A sorsolás nem nyilvános, arról sorsolási jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával 1 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételével kapcsolatban a kiküldött értesítést követően 10 munkanapon belül nem érkezik semmilyen visszajelzés, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe további pótnyertes már nem léphet. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a WatchGuru.hu tulajdonában marad.

 

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

 

 1. Nyertes értesítése

A Nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A Nyertesnek az első kiértesítést követően 10 munkanapon belül van lehetősége visszajelezni.

A Nyertes azonosításához szükséges a pontos  e-mail cím megadása.

 1. A nyeremény kézbesítése, átvétele

A Játékos köteles együttműködni a WatchGuru.hu-val a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a WatchGuru.hu-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremény mielőbbi elküldése érdekében.

A nyereményt a WatchGuru.hu az értesítést követően a nyertes által megadott szállítási címre a GLS futárszolgálattal kiszállítja. 

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal az értesítéstől számított 10 munkanapon belül visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt az okirat személyes bemutatásával vagy postai megküldésével (10 munkanapon belüli beérkezésével).

 

 1. Adatkezelés

A jelen Játékban a személyes adatok kezelésére a WatchGuru.hu oldalon található Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak.

 

 1. Felelősség

A részvételi adatok elírásáért (e-mail), értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről kivéve, ha ezt a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve

a https:/www.uj.watchguru.hu/ weboldala időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat megváltoztatására, meghosszabbítására.

A Játékszabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a Játék felületén (www.uj.watchguru.hu/nyeremenyjatek-aszf).

Amennyiben a játékkal  kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő

jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@uj.watchguru.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését (WatchGuru Nyerj HealthFitPro Smax Okosórát).

 

Kelt: Budapest, 2020. December 08.